Mục lục

QUY ĐỊNH CHUNG VỀ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG FASTCA

Chia sẻ

1. Tuân thủ quy định pháp lý:

 • Luật Giao dịch điện tử 51/2005/QH11;
 • Nghị định 130/2018/NĐ-CP về chữ ký số.

2. Quy cách, tiêu chuẩn và thông tin của sản phẩm, dịch vụ:

 • Dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng FastCA được cung cấp theo Giấy phép cung cấp dịch vụ số 314/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 21/07/2020.
 • Chứng thư số công cộng cấp bởi FastCA được công nghệ đảm bảo, được pháp luật Việt Nam bảo hộ và công nhận về tính pháp lý trong giao dịch điện tử tuân thủ theo quy định Luật Giao dịch điện tử 51/2005/QH11, Nghị định 130/2018/NĐ-CP và Thông tư 06/2015/TT-BTTTT.
 • Mức độ bảo mật
 • Hệ thống phân phối khóa cho thuê bao (Bên A) phải đảm bảo sự toàn vẹn và bảo mật của cặp khóa. Trong trường hợp phân phối khóa thông qua môi trường mạng máy tính thì hệ thống phân phối khóa phải sử dụng các giao thức bảo mật đảm bảo không lộ thông tin trên đường truyền.
 • Bên A có trách nhiệm lưu trữ và sử dụng khóa bí mật của mình một cách an toàn, bí mật trong suốt thời gian chứng thư số của mình có hiệu lực và bị tạm dừng.

quy trình triển khai chứng thư số

Quy cách, tiêu chuẩn và thông tin của sản phẩm, dịch vụ

 • Điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số
 • Chữ ký số được tạo ra trong thời gian chứng thư số có hiệu lực và kiểm tra được bằng khóa công khai ghi trên chứng thư số đó;
 • Chữ ký số được tạo ra bằng việc sử dụng khóa bí mật tương ứng với khóa công khai ghi trên chứng thư số do Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp;
 • Khóa bí mật chỉ thuộc sự kiểm soát của người ký tại thời điểm ký.
 • Tạo khóa và phân phối khóa cho thuê bao
 • Sử dụng thiết bị, phần mềm theo đúng tiêu chuẩn quy định để khởi tạo và lưu trữ cặp khóa.
 • Đảm bảo an toàn trong suốt quá trình tạo và chuyển giao chứng thư số cho thuê bao.
 • Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp chứng thư số có thể tự tạo cặp khóa hoặc yêu cầu bằng văn bản tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng tạo cặp khóa cho mình.
 • Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp chứng thư số tự tạo cặp khóa, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cần đảm bảo chắc chắn rằng tổ chức, cá nhân đó đã sử dụng thiết bị theo đúng tiêu chuẩn quy định để tạo ra và lưu trữ cặp khóa.
 • Trường hợp tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng tạo cặp khóa, tổ chức đó phải đảm bảo sử dụng các phương thức an toàn để chuyển giao khóa bí mật đến tổ chức, cá nhân đề nghị cấp chứng thư số và chỉ được lưu bản sao của khóa bí mật khi tổ chức, cá nhân đề nghị cấp chứng thư số có yêu cầu bằng văn bản.

3. Quyền và nghĩa vụ của khách hàng (thuê bao dịch vụ chứng thực chữ ký số FastCA):

 • Có đầy đủ quyền là khách hàng chính thức và trực tiếp của Nhà cung cấp dịch vụ FastCA.
 • Có nghĩa vụ cung cấp thông tin thuê bao chính xác theo mẫu Giấy đăng ký này và các giấy tờ kèm theo để phục vụ cho việc cấp chứng thư số của Nhà cung cấp; tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và các thiệt hại xảy ra nếu vi phạm quy định này.
 • Chịu trách nhiệm tự sinh cặp khóa trên thiết bị đầu cuối (Token hoặc HSM) của mình và tạo request xin cấp chứng thư số gửi cho Nhà cung cấp, bằng cách sử dụng các công cụ phần mềm đã được FastCA kiểm định và khuyến nghị sử dụng.
 • Chịu trách nhiệm bảo quản và sử dụng khóa bí mật của mình (chứa trong Token hoặc HSM) một cách an toàn, bí mật trong suốt thời gian chứng thư số của mình có hiệu lực và bị tạm dừng.
 • Đối với thuê bao sử dụng thiết bị đầu cuối HSM do khách hàng tự trang bị: khách hàng phải cam kết thiết bị đạt chuẩn bảo mật FIPS PUB 140-2 tối thiểu level 3 và quá trình sinh cặp khóa, tạo request ở phía khách hàng đảm bảo an toàn, bảo mật. Khách hàng cam kết hoàn toàn tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và các thiệt hại xảy ra trong quá trình bảo quản và sử dụng cặp khóa đã sinh ra trong thiết bị HSM này.
 • Thông báo ngay cho Nhà cung cấp nếu phát hiện thấy dấu hiệu khóa bí mật của mình đã bị lộ, bị đánh cắp hoặc sử dụng trái phép để có các biện pháp xử lý.
 • Cam kết với người nhận thông điệp được ký số rằng thuê bao là người nắm giữ hợp pháp khóa bí mật tương ứng với khóa công khai trên chứng thư số đó và những thông tin trên chứng thư số liên quan đến thuê bao là đúng sự thật, đồng thời phải thực hiện các nghĩa vụ xuất phát từ chứng thư số đó.
 • Có quyền yêu cầu Nhà cung cấp tạm dừng, thu hồi chứng thư số đã cấp và tự chịu trách nhiệm về yêu cầu đó.
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thiệt hại xảy ra nếu vi phạm các quy định trên.

quy trình triển khai chứng thư số

Quyền và nghĩa vụ của khách hàng (thuê bao dịch vụ chứng thực chữ ký số FastCA)

 1. Nhận thức đầy đủ quyền và trách nhiệm khi thực hiện giao dịch sử dụng dịch vụ trên đây, đồng thời chịu trách nhiệm đảm bảo sự an toàn trong lưu trữ và sử dụng khóa bí mật.
 2. Cung cấp đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp chứng thư số theo quy định của Nhà cung cấp.
 3. Có quyền yêu cầu tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số thu hồi chứng thư số đã cấp và tự chịu trách nhiệm về yêu cầu đó.
 4. Cung cấp thông tin theo quy định một cách trung thực, chính xác cho tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng.
 5. Trường hợp tự tạo cặp khóa cho mình, thuê bao phải đảm bảo thiết bị tạo cặp khóa sử dụng đúng quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng. Quy định này không áp dụng cho trường hợp thuê bao thuê thiết bị tạo cặp khóa của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng.
 6. Lưu trữ và sử dụng khóa bí mật của mình một cách an toàn, bí mật trong suốt thời gian chứng thư số của mình có hiệu lực.
 7. Thông báo trong thời gian 24 giờ cho tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số của mình nếu phát hiện thấy dấu hiệu khóa bí mật của mình đã bị lộ, bị đánh cắp hoặc sử dụng trái phép để có các biện pháp xử lý.
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thiệt hại xảy ra nếu vi phạm các quy định trên.

Quyền và nghĩa vụ của Nhà cung cấp dịch vụ FastCA:

 • Chịu trách nhiệm trước thuê bao và người nhận về tính chính xác của những thông tin trên chứng thư số được công bố. Bồi thường cho thuê bao và người nhận khi thiệt hại xảy ra là hậu quả của chứng thư số đã được cấp trái với quy định của Nghị định 130/2018/NĐ-CP.
 • Lưu trữ đầy đủ, chính xác và cập nhật thông tin của thuê bao phục vụ cho việc cấp chứng thư số trong suốt thời gian chứng thư số có hiệu lực.
 • Đối với thuê bao sử dụng thiết bị đầu cuối Token do FastCA cung cấp: Nhà cung cấp đảm bảo việc tạo cặp khoá là ở phía khách hàng và chỉ cho phép mỗi cặp khoá được tạo ra ngẫu nhiên, đúng một lần duy nhất; đảm bảo khoá bí mật không bị phát hiện khi có khoá công khai tương ứng.
 • Đảm bảo an toàn trong suốt quá trình tạo và chuyển giao chứng thư số cho thuê bao. Khuyến cáo cho thuê bao việc thay đổi cặp khóa khi cần thiết nhằm đảm bảo tính tin cậy và an toàn cao nhất cho cặp khóa.
 • Khi nhận được yêu cầu gia hạn của thuê bao, Nhà cung cấp có nghĩa vụ hoàn thành các thủ tục gia hạn chứng thư số trước khi chứng thư số của thuê bao hết hiệu lực.
 • Đảm bảo kênh thông tin tiếp nhận yêu cầu tạm dừng, khôi phục chứng thư số và thu hồi chứng thư số hoạt động 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần.
 • Nhà cung cấp có quyền tạm dừng hoặc thu hồi chứng thư số của thuê bao trong những trường hợp sau đây:
 • Khi thuê bao yêu cầu bằng văn bản và yêu cầu này đã được Nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng xác minh là chính xác

quy trình triển khai chứng thư số

Quyền và nghĩa vụ của Nhà cung cấp dịch vụ FastCA

 • Khi có yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Chứng thư số bị thu hồi khi thuê bao là cá nhân đã chết hoặc mất tích theo tuyên bố của tòa án hoặc thuê bao là tổ chức giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật;
 • Theo điều kiện tạm dừng hoặc thu hồi chứng thư số quy định trong chính sách dịch vụ của Nhà cung cấp, hoặc không đóng đủ và đúng hạn phí thuê bao dịch vụ, hoặc không bổ sung đầy đủ, chính xác giấy tờ xác minh thông tin thuê bao.
 • Lưu trữ toàn bộ thông tin liên quan đến hoạt động tạm dừng hoặc thu hồi chứng thư số trong thời gian ít nhất 5 năm, kể từ khi chứng thư số bị tạm dừng hoặc thu hồi.
 • Trong suốt thời gian tạm dừng hoặc thu hồi chứng thư số của khách hàng, Nhà cung cấp vẫn phải thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến lưu trữ bảo mật những thông tin của thuê bao.
 • Bồi thường thiệt hại cho các bên liên quan trong trường hợp thiệt hại xảy ra là hậu quả của việc không tuân thủ các quy định trên.
 1. Đảm bảo cung cấp cho thuê bao dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng sau khi kiểm tra thông tin trong hồ sơ đề nghị cấp chứng thư số của thuê bao là chính xác;
 2. Đảm bảo việc sử dụng dịch vụ của thuê bao liên tục, không bị gián đoạn trong suốt thời gian hiệu lực của chứng thư số và việc kiểm tra trạng thái chứng thư số của thuê bao là liên tục.
 3. Giải quyết các rủi ro và các khoản đền bù xảy ra cho thuê bao và người nhận trong trường hợp lỗi được xác định của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng.
 4. Đảm bảo an toàn thông tin riêng, thông tin cá nhân và thiết bị lưu trữ chứng thư số cho thuê bao theo quy định của pháp luật về an toàn thông tin và pháp luật khác có liên quan.
 5. Tiếp nhận thông tin:

Đảm bảo kênh tiếp nhận thông tin hoạt động 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần từ thuê bao liên quan đến việc sử dụng chứng thư số.

 1. Liên quan đến hoạt động quản lý khóa:
 2. a) Thông báo ngay cho thuê bao, đồng thời áp dụng những biện pháp ngăn chặn và khắc phục kịp thời trong trường hợp phát hiện thấy dấu hiệu khóa bí mật của thuê bao đã bị lộ, không còn toàn vẹn hoặc bất cứ sự sai sót nào khác có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến quyền lợi của thuê bao;
 3. b) Khuyến cáo cho thuê bao việc thay đổi cặp khóa khi cần thiết nhằm đảm bảo tính tin cậy và an toàn cao nhất cho cặp khóa.
 4. Khi bị thu hồi giấy phép, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng phải thông báo ngay cho thuê bao về việc ngừng cung cấp dịch vụ của mình và thông tin về tổ chức tiếp nhận cơ sở dữ liệu của mình để đảm bảo quyền lợi sử dụng dịch vụ của thuê bao.

quy trình triển khai chứng thư số

Tạm dừng, phục hồi chứng thư số của thuê bao

Tạm dừng, phục hồi chứng thư số của thuê bao

 1. Chứng thư số của thuê bao bị tạm dừng trong các trường hợp sau đây:
 2. a) Khi thuê bao yêu cầu bằng văn bản và yêu cầu này đã được tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng xác minh là chính xác;
 3. b) Khi tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng có căn cứ để khẳng định rằng chứng thư số được cấp không tuân theo các quy định tại các Điều 24 và 25 Nghị định này hoặc khi phát hiện ra bất cứ sai sót nào có ảnh hưởng đến quyền lợi của thuê bao và người nhận;
 4. c) Khi có yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan công an hoặc Bộ Thông tin và Truyền thông;
 5. d) Theo điều kiện tạm dừng chứng thư số đã được quy định trong hợp đồng giữa thuê bao và tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng.
 6. Khi có căn cứ tạm dừng chứng thư số, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng phải tiến hành tạm dừng, đồng thời, thông báo ngay cho thuê bao và công bố trên cơ sở dữ liệu về chứng thư số việc tạm dừng, thời gian bắt đầu và kết thúc việc tạm dừng.
 7. Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng phải phục hồi chứng thư số khi không còn căn cứ để tạm dừng chứng thư số hoặc thời hạn tạm dừng theo yêu cầu đã hết.

Thu hồi chứng thư số của thuê bao

Chứng thư số của thuê bao bị thu hồi trong những trường hợp sau

 • Khi Bên A yêu cầu bằng văn bản và được FastCA xác minh là chính xác
 • Khi bên B là cá nhân chết hoặc mất tích theo tuyên bố của tòa án hoặc thuê bao là tổ chức giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật.
 • Khi có yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan công an hoặc Bộ thông tin và Truyền thông.
 1. Khi có căn cứ thu hồi chứng thư số, FastCA sẽ thu hồi chứng thư số, đồng thời thông báo cho Bên B và công bố trên cơ sở dữ liệu về chứng thư số việc tạm dừng, thu hồi đó.

Ghi chú: Quy định chung về dịch vụ có thể được thay đổi, cập nhật trong từng thời kỳ và được công bố công khai trên website của FastCA.

Bài viết liên quan
Bạn chưa tìm được sự hỗ trợ, liên hệ ngay với chúng tôi nhé

Đối tác tin cậy của 300,000+ doanh nghiệp và cá nhân

Support mail

Support@fastca.vn

Hotline

1900 2158

Đăng ký tư vấn

Để có cơ hội sở hữu Chữ ký số FastCA cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn ngay hôm nay

300.000+ cá nhân và doanh nghiệp tin dùng

webaoe